WINNAARS ‘OVERHEIDSORGANISATIE VAN HET JAAR®’ 2018

Havenbedrijf Antwerpen grote winnaar ‘Overheidsorganisatie van het Jaar®’ 2018

Brussel - Vanavond werden in Brussel de awards voor ‘Overheidsorganisatie van het Jaar®’ 2018 uitgereikt. Het evenement wordt voor de 5de keer georganiseerd door EY in samenwerking met De Tijd/L’Echo en BNP Paribas Fortis. De prijzen werden overhandigd in aanwezigheid van ministers en prominenten uit de overheids- en privésector. Havenbedrijf Antwerpen werd door de jury verkozen als de grote winnaar over alle categorieën en mag zich de ‘Overheidsorganisatie van het Jaar®’ 2018 noemen. Tijdens het evenement werd ook de eerste editie van de ‘Sustainability Award’ overhandigd aan de Vlaamse Belastingdienst.

Grote winnaar: Havenbedrijf Antwerpen

Havenbedrijf Antwerpen werd door de jury verkozen als de grote winnaar over alle categorieën en mag zich de ‘Overheidsorganisatie van het Jaar®’ 2018 noemen. Havenbedrijf Antwerpen mocht de award in ontvangst nemen van Jan Jambon, vicepremier en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken belast met de Regie der Gebouwen. Havenbedrijf Antwerpen werd oorspronkelijk genomineerd als kandidaat in de categorie ‘Lokale Overheidsorganisatie van het Jaar’.

Met een jaarbudget van 269 miljoen euro en 1.577 medewerkers bestuurt en exploiteert het Havenbedrijf Antwerpen een van de grootste havens ter wereld. Het bedrijf beheert en onderhoudt de dokken, bruggen, sluizen, kaaimuren en gronden binnen het Antwerpse havengebied en is tevens verantwoordelijk voor een vlot en veilig scheepvaartverkeer. Verder zorgen de medewerkers onder meer voor de inzet van sleepboten en kranen, verrichten zij baggerwerkzaamheden en verzorgen zij de promotie van de haven in binnen- en buitenland.

De jury was zeer onder de indruk van de evolutie die de organisatie de laatste jaren heeft doorgemaakt. “Het Havenbedrijf Antwerpen staat symbool voor de traditie én de vernieuwing van de Antwerpse haven: de organisatie heeft zich opengesteld voor de buitenwereld en is erin geslaagd om een mindshift door te voeren. ‘Welk bedrijf heeft de haven morgen nodig?’ is de vraag waarmee het management naar de stakeholders trok. Het resultaat is een organisatie die niet langer rond zichzelf draait, maar openstaat voor de vragen en belangen van de honderden bedrijven die het hart van de Vlaamse economie doen pompen,” aldus juryvoorzitter en voorzitter van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO), Bernard Gilliot.

Vlaamse Belastingdienst wint de eerste editie van de ‘Sustainability-Award'

De Vlaamse Belastingdienst wint de ‘Sustainability-Award’ die dit jaar voor de eerste keer uitgereikt werd. Deze award werd overhandigd door minister Alexander De Croo, vicepremier en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecom en Post. Door het uitreiken van deze extra ‘Sustainability-Award’, gecreëerd op vraag van BNP Paribas Fortis, willen de organisatoren het belang van duurzaamheid in de huidige economie benadrukken. Niet alleen private ondernemingen moeten steeds duurzamer werken, ook overheidsorganisaties hebben hierin een rol te spelen. Dit zal de komende jaren bij alle organisaties een steeds belangrijker thema worden.

De award voor de ‘Federale Overheidsorganisatie van het Jaar’ 2018 ging naar de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken (FOD Binnenlandse Zaken) en werd overhandigd door minister van Defensie belast met Ambtenarenzaken Steven Vandeput.

Daarnaast verkoos de jury het Kunsthuis Opera Ballet Vlaanderen als ‘Regionale Overheidsorganisatie van het Jaar’ 2018. De laureaat kreeg de award uit handen van Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn.

Ten slotte, ging de award voor de ‘Lokale Overheidsorganisatie van het Jaar’ 2018 naar de Stad Waver. Deze award werd uitgereikt door Max Jadot, CEO van BNP Paribas.

Een award voor succesvolle Belgische overheidsorganisaties

EY reikte, samen met haar partners De Tijd/L’Echo en BNP Paribas Fortis, in 2014 voor de eerste keer de award voor de ‘Overheidsorganisatie van het Jaar®’ uit. De award werd in het leven geroepen om overheidsorganisaties die zich onderscheiden op vlak van strategie, klantgerichtheid, effectiviteit, efficiëntie, duurzaamheid, betrouwbaarheid, wendbaarheid, innovatie en partnership te belonen.

“Net zoals bij de verkiezing van de ‘Onderneming van het Jaar®’, ontdekken we ook tijdens de ‘Overheidsorganisatie van het Jaar®’ elk jaar dat overheidsorganisaties, net zoals privéondernemingen, kunnen en durven inzetten op innoverende strategieën, om een klantgerichte en efficiënte dienstverlening te kunnen aanbieden. Hierdoor dragen deze overheidsorganisaties dagelijks bij tot de maatschappij en de Belgische economie. Zij verdienen het dan ook om waardering te krijgen voor hun inspanningen om steeds beter te kunnen inspelen op de wensen van de ondernemingen en de burger,” zegt Patrick Rottiers, Country Managing Partner EY België.

Juryvoorzitter en voorzitter van het VBO, Bernard Gilliot, licht de keuzes voor de winnaars toe: “De winnaars tonen aan dat ook overheidsorganisaties, die niet gedreven worden door winstbejag en eigenbelang, continu inzetten op innovatie om een kwalitatieve en klantgerichte dienstverlening aan te bieden. Deze organisaties zijn niet alleen een voorbeeld voor overheidsorganisaties, maar ook voor privéondernemingen.”

De keuze van de jury toegelicht:

Vlaamse Belastingdienst wint eerste ‘Sustainability-Award’

Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) is een intern verzelfstandigd agentschap van de Vlaamse Overheid en heeft als hoofdtaak de uitvoering van het beleid inzake Vlaamse Fiscaliteit. Het agentschap heeft als missie de Vlaamse belastingen op een efficiënte en effectieve wijze te innen en in te vorderen. Hierbij hanteert het agentschap de volgende principes: maximale klantgerichtheid, minimalisering van de administratieve formaliteiten door aanwending van moderne technologische hulpmiddelen, gelijkberechtiging, tijdigheid en correctheid van afhandeling.

Naast de efficiëntie die de Vlaamse Belastingdienst vooropstelt, was de jury bijzonder gecharmeerd door het streven naar duurzaamheid: “Papier is uit den boze in de organisatie, fiscale dossiers worden volledig gedigitaliseerd. De burger kan alle gegevens online aangeven, zodat hij zich niet moet verplaatsen. Enkel de aanslagbiljetten worden nog op papier verstuurd. Hopelijk bieden de inspanningen rond de e-box snel resultaat. Verder investeert de Vlaamse Belastingdienst in hybride en elektrische auto’s, dienstfietsen, carpooling en sluit het agentschap raamcontracten voor de aankoop van kantoormaterialen waarbij rekening gehouden wordt met milieuprestaties.”

‘Federale Overheidsorganisatie van het Jaar’ 2018: Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken heeft als opdracht het voorbereiden en uitvoeren van het beleid van de federale minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, alsook van de staatsecretaris voor Asiel en Migratie. De FOD is bevoegd voor politionele en civiele veiligheid (openbare orde en preventie), hulpverlening aan de bevolking en crisisbeheer, vreemdelingenbeleid, registratie en identificatie van de natuurlijke personen, het beheer van de institutionele en reglementaire aspecten en de uitoefening van bepaalde democratische rechten, voor zover ze betrekking hebben op een federale bevoegdheid.

Volgens de jury plukt de FOD Binnenlandse Zaken nu de vruchten van de innovatie die de jongste jaren is doorgevoerd: “België is altijd al pionier geweest op vlak van de elektronische identiteitskaart. De systemen waren aanvankelijk niet altijd de sterkste, maar daar zijn de jongste jaren heel grote stappen vooruit gezet. We zien deze prijs vooral als een aanmoediging om in de belangrijke maatschappelijke domeinen waarin deze overheidsdienst werkt verder te innoveren en professionele stappen te blijven zetten.”

‘Regionale Overheidsorganisatie van het Jaar’ 2018: Kunsthuis Opera Ballet Vlaanderen

Kunsthuis Opera Ballet Vlaanderen verenigt de Vlaamse Opera en het Koninklijk Ballet van Vlaanderen. Het hoofddoel van het Kunsthuis is het (co-)produceren van muziektheater en ballet- en dansvoorstellingen, alsook het verzorgen van deze voorstellingen. Verder staat het Kunsthuis in voor het verwerven, onderhouden en beheren van de infrastructuur.

De jury was onder de indruk van de bloei van Kunsthuis Opera Ballet Vlaanderen, in tijden waarin het aanbod van vrijetijdsbestedingen steeds groeit: “Door in te zetten op vernieuwing, verjonging en digitalisering slaagt het huis er in om uit haar niche te breken. Positief is ook het besef dat de middelen van de overheid beperkt zijn en de eigen inkomsten omhoog moeten. In de volgende twee jaar zal het Kunsthuis moeten bewijzen dat ze de mooie ideeën ook daadwerkelijk in de praktijk kan omzetten.”

‘Lokale Overheidsorganisatie van het Jaar’ 2018: Stad Waver

Stad Waver voert de decretaal bepaalde taken uit en levert de diensten van een lokaal bestuur aan de burger. Zij ondersteunt eveneens het bestuur in het voorbereiden en uitvoeren van het beleid. Waver heeft een stedelijke metamorfose aangekondigd voor 2030 en om haar objectieven te bereiken, gebruikt ze twee complementaire hulpmiddelen: de communicatietool ‘Waver in Progress’ en I.R.M.A (Information Research Model for (financial) Anticipation).

De jury benadrukt dat Waver grote plannen heeft om de stad te ontwikkelen en aantrekkelijker te maken om nieuwe bewoners te verwelkomen: “Met haar aanzienlijke financiële reserves is de Stad Waver van plan om private partners te betrekken in haar ontwikkeling. De gemeentelijke autoriteiten gebruiken online-toepassingen om burgers te raadplegen en te informeren, maar ook om hun wensen of hun claims kenbaar te maken.”

Voor meer informatie kunt u steeds terecht bij:

Website: www.overheidsorganisatievanhetjaar.be                                              Twitter: #PSOawards18

 

Havenbedrijf Antwerpen

Jacques Vandermeiren

Jacques.vandermeiren@portofantwerp.com
+32 3 205 22 66

 

Vlaamse Belastingdienst

David Van Herreweghe

david.vanherreweghe@fb.vlaanderen.be

0486 41 53 20 (David De Schutter, afdelingshoofd)

 

FOD Binnenlandse Zaken

Isabelle Mazzara

Presidente-voorzitster@ibz.fgov.be

02 500 21 41

 

Kunsthuis Opera Ballet

Bart Van der Roost

bvanderroost@operaballet.be

03 202 10 09

Ville de Wavre

Michel Cornelis

michel.cornelis@wavre.be

0476 21 58 86

Contacteer ons
Christophe Ballegeer Woordvoerder/porte-parole, EY
Christophe Ballegeer Woordvoerder/porte-parole, EY
Over EY